Raport IJ

Perspektywy rozwoju Corporate PPA w Polsce [RAPORT]

4 lutego 2020, 14:52 /
Perspektywy rozwoju Corporate PPA w Polsce [RAPORT]

Instytut Jagielloński prezentuje raport dotyczący umów PPA - "Perspektywy rozwoju Corporate PPA w Polsce. Możliwości kontraktowania dostaw zielonej energii dla przemysłu". Celem niniejszego raportu jest przybliżenie struktur tego typu umów, mechanizmu ich działania, czynników wspierających ich rozwój oraz wskazanie kierunków zmian niezbędnych do wdrożenia celem umożliwienia rozwoju rynku umów PPA w Polsce. 


Światowe trendy klimatyczno-energetyczne jak również większa świadomość społeczna przyczyniły się do tego, iż coraz więcej przedsiębiorstw zmierza ku zielonej transformacji energetycznej, dążąc do całkowitego przejścia na zasilanie zieloną energią. Konkurencją dla dotychczas stosowanych modeli centralnego zasilania stają się umowy corporate PPA (Power Purchase Agreement) pozwalające osiągnąć korzyści zarówno wytwórcom jak i przedsiębiorcom. Polska, stojąca u progu transformacji energetycznej, powinna czerpać z doświadczeń innych europejskich rynków, które z powodzeniem rozwinęły praktykę w zakresie umów corporate PPA.

Obecnie można zidentyfikować kilka zasadniczych barier w rozwoju rynku PPA w Polsce, począwszy od niestabilnego i nieprzewidywalnego ustawodawstwa, mającego niebagatelny wpływ na zahamowanie rozwoju nowych inwestycji w odnawialne źródła energii (w szczególności w sektorze energetyki wiatrowej), przez niekonsekwentne podejście do polityki klimatyczno-energetycznej oraz brak długoterminowej polityki w zakresie cen energii, a kończąc na istotnych ograniczeniach regulacyjnych w zakresie wykorzystania umów PPA opartych na bezpośredniej dostawie energii, jednej z najpopularniejszych form corporate PPA w Europie.

Jak pokazuje doświadczenie innych krajów, w szczególności skandynawskich, niezwykle istotne dla rozwoju rynku PPA jest stabilne i przewidywalne ustawodawstwo, które daje inwestorom gwarancję i poczucie bezpieczeństwa. Równie istotna jest konsekwentna polityka energetyczno-klimatyczna państwa, która pozwala przypuszczać przedsiębiorcom, iż dane państwo będzie realizowało przyjęty plan, dążąc do wyznaczonych celów, a ewentualne zmiany – jeśli w ogóle zostaną wprowadzone – to w nieznacznym zakresie. Jednocześnie podkreśla się ważną rolę systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, które wpisują się w unijne zasady rynku wewnętrznego.

W kontekście powyższego oraz mając na celu rozwój rynku PPA w Polsce zasadniczym wydaje się zapewnienie transparentnych regulacji i ścieżek rozwoju technologii OZE do 2030 roku. Obecnie to jedyny punkt wyjścia do rozważań nad wszystkimi innymi potencjalnymi narzędziami wsparcia corporate PPA w Polsce, bowiem odnosi się zarówno do dedykowanego systemu wsparcia tego typu umów oraz do zapewnienia stabilności obecnie obowiązującemu aukcyjnemu systemowi wsparcia odnawialnych źródeł energii. Ponadto rekomendowane jest uproszczenie przepisów w zakresie konieczności tworzenia systemów dystrybucyjnych, to zasadnicza zmiana regulacji umożliwiających budowę linii bezpośredniej pomiędzy wytwórcą i odbiorcami energii bez konieczności wykazywania braku możliwości przyłączenia do istniejącej infrastruktury. Wskazane jest również wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przepisów regulujących instytucję systemów dystrybucyjnych, które bez nadmiernych obowiązków formalnych w określonych przypadkach zwalniałyby przedsiębiorców z szeregu wymagań stawianym im jako operatorom sieciowym, co znacznie zwiększyłoby atrakcyjność umów PPA oraz stanowiłoby asumpt do inwestowania we własne źródła wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach energii przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie godnym rozważenia jest wdrożenie programów wspierających rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, przykładowo finansujących budowę infrastruktury umożliwiającej magazynowanie energii elektrycznej.


RAPORT: Perspektywy rozwoju Corporate PPA w Polsce. Możliwości kontraktowania dostaw zielonej energii dla przemysłu