Analiza

Statystyki przestrzenne w konkurencyjności [ANALIZA]

10 lutego 2020, 10:06 /
Statystyki przestrzenne w konkurencyjności [ANALIZA]

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym roli statystyki przestrzennej w konkurencyjności. Autorem materiału jest Marek Lachowicz.


Celem publikacji było:

  1. Zbadać jak indeksy, takie jak Global Competitiveness Index czy Doing Business wypadają w porównaniu z tradycyjnymi zmiennymi makroekonomicznymi w mierzeniu konkurencyjności. Hipoteza wyjściowa zakładała, że zarówno konkurencyjne, jak i niekonkurencyjne kraje powinny tworzyć regionalne klastry.
  2. Przeanalizować mocne i słabe strony konkurencyjności Polski (oraz innych krajów) i zbadać, czy jesteśmy konkurencyjni w sektorach, w których się specjalizujemy.

Cel 1. zweyrfikowano przy użyciu statystyki Morana I, mierzącej siłę globalnej autokorelacji przestrzennej. Porównano pięć popularnych indeksów, które można powiązać z koncepcją konkurencyjności gospodarek, ze zmiennymi makroekonomicznymi: PKB, eksportem oraz wartością dodaną w przemyśle. Dwa z indeksów, Global Competitiveness Index oraz Doing Business można traktować jako przedstawicieli nurtu konkurencyjności powiązanej z produktywnością. Global Innovation Index należy do nurtu klasycznego modelowania ekonomicznego, w myśl którego rozwój gospodarczy, długofalowo, jest napędzany postępem technologicznym. Dwa ostatnie: Legatum Prosperity Index oraz Social Progress Index są reprezentantami nowego podejścia lansowanego przez Austriaków, w myśl którego konkurencyjność wyszła już poza poziom produktywności i należy ją utożsamiać z jakością życia.

Statystyka Morana I wskazała, że relatywnie silne relacje przestrzenne występują w przypadku zmiennych makroekonomicznych oraz indeksów powiązanych z koncepcją konkurencyjności jako produktywności, tj. GCI oraz DB. Indeksy socjalne, koncentrujące się na jakości życia, okazały się pozbawione jakiejkolwiek zależności przestrzennej. Silne konkurencyjnie rejony występują w Europie Zachodniej i Skandynawii, w przypadku niektórych zmiennych dołącza do nich Europa Środkowa, w tym Polska. Za najmniej konkurencyjny obszar na świecie należy uznać kraje Afryki Zwrotnikowej.

Cel 2. osiągnięto przy wykorzystaniu statystyki przesunięcia (shift – share) oraz jej rozszerzenia, zaproponowanego przez Estebana – Marquillasa, która pozwala sprawdzić, czy kraj jest konkurencyjny w tym, w czym się specjalizuje. Oryginalną analizę hiszpańskiego badacza, opartą o trzy klasyczne sektory gospodarki, rozszerzono, wprowadzając następujące obszary: sektor paliwowy, wydobycie metali i rud, produkcję żywności, przetwórstwo przemysłowe, produkcję towarów high tech, sektor komputerowy, inne. Z analizy wynika, że jedynym sektorem, w którym Polska z powodzeniem się specjalizuje jest przetwórstwo przemysłowe. Ciekawe są również dwa sektory zaawansowane: produkcja dóbr high tech oraz sektor komputerowy. W obu z nich Polska posiada przewagę konkurencyjną, ale się w nich nie specjalizuje. Podobnie sytuacja ma się z produkcją metali. Po drugiej stronie medalu są pozostałe usługi oraz sektor paliwowy. Mimo specjalizowania się w tych obszarach, Polska nie jest konkurencyjna.

zeregu wymagań stawianym im jako operatorom sieciowym, co znacznie zwiększyłoby atrakcyjność umów PPA oraz stanowiłoby asumpt do inwestowania we własne źródła wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach energii przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie godnym rozważenia jest wdrożenie programów wspierających rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, przykładowo finansujących budowę infrastruktury umożliwiającej magazynowanie energii elektrycznej.


ANALIZA - Statystyki przestrzenne w konkurencyjności


Marek Lachowicz. Główny analityk Instytutu. Współzałożyciel i redaktor naczelny PolishBrief. Autor licznych opracowań tworzonych na zlecenie instytucji oraz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, w tym Komisji Europejskiej. Zainteresowania zawodowe to data science oraz ekonometria