Raport IJ

Przemysł cementowy w gospodarce odpadami [RAPORT IJ]

25 stycznia 2021, 14:47 /
Przemysł cementowy w gospodarce odpadami [RAPORT IJ]

Nawet 90% może sięgnąć udział paliw alternatywnych w bilansie energetycznym wypalania klinkieru - co w sposób zasadniczy przyczyni się do wdrażania zasad gospodarki w obiegu zamkniętym i realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu – wynika z najnowszego Raportu Instytutu Jagiellońskiego „Przemysł cementowy w gospodarce odpadami”.

Przyczyniając się do „zagospodarowania” w sposób bezpieczny dla środowiska i korzystny dla gospodarki ok. 2,5–2,9 mln Mg odpadów komunalnych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, obciążających budżety samorządów i społeczeństwa. Przemysł cementowy uczestniczy aktywie i odpowiedzialnie w realizacji ambitnych strategii rozwojowych Unii Europejskiej.

Przemysł cementowy wykreował w Polsce produkcję paliw alternatywnych. Dzięki „zapotrzebowaniu” cementowni na alternatywne (w stosunku do tradycyjnych paliw, np. węgla) nośniki energii niezbędnej do wypalania klinkieru powstało w Polsce kilkadziesiąt instalacji, w których przetwarza się odpady nienadające się do recyklingu albo ponownego użycia na paliwa alternatywne (RDF).

Zagospodarowanie przez przemysł cementowy odpadów jest bardzo znaczące. Dzięki przemysłowi cementowemu już dzisiaj ok. 1,5–2 mln odpadów co roku nie trafia na składowiska, ale jest zagospodarowywane jako „surowiec” do produkcji paliw alternatywnych. Cementownie zapewniają takie samo bezpieczeństwo, jak nowoczesne spalarnie, a w zakresie co-processingu zapewniają dodatkowo rozwiązanie kwestii powstających odpadów.

Przemysł cementowy uczestniczy i dalej chce uczestniczyć w realizacji ambitnych strategii rozwojowych Unii Europejskiej, z niekwestionowaną korzyścią dla polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa. Chce osiągać cele wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu i idei Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, przy utrzymaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Aby to było możliwe, konieczna jest stabilność i przewidywalność zasad prawnych i ekonomicznych odnoszących się do sektora. Tylko stabilność i przewidywalność zasad pozwala na racjonalne planowanie w tym w zakresie nowych inwestycji, które są niezbędne dla zapewnienia możliwości aktywnego uczestnictwa sektora cementowego w realizacji celów prorozwojowych Polski.

Znaczące zmiany w legislacji, w tym np. odejście od zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych przyniesie nie tylko załamanie branży paliw RDF czy wzrosty emisji CO2, ale także powrót płonących wysypisk, które dotknęły Polskę kilka lat temu. Branża cementowa powinna mieć swoje stałe miejsce w zespołach powoływanych przez Ministra Klimatu i Środowiska, w których analizowane są kierunki dalszego rozwoju systemu gospodarki odpadami.

Przygotowany raport dotyczy kwestii realizacji idei gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ) w ujęciu gospodarki odpadami w przemyśle cementowym. Celem raportu jest w szczególności:

  1. zaprezentowanie mechanizmów kierujących polskim systemem gospodarki odpadami, które wpływają na przemysł cementowy,
  2. omówienie w jaki sposób przemysł cementowy wpływa na gospodarkę odpadami w Polsce,
  3. dokonanie przeglądu kluczowych ram prawnych określających wpływ przemysłu cementowego na realizacje postulatów GOZ w ujęciu gospodarki odpadami,
  4. dokonanie przeglądu dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami w przemyśle cementowym,
  5. analiza danych liczbowych oraz aktualnych i przyszłych uwarunkowań w zakresie krajowego systemu gospodarki odpadami w zestawieniu z działaniami branży cementowej,
  6. wskazanie rekomendacji w zakresie uwarunkowań prawnego i gospodarczego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w sposób umożliwiający zachowanie
  7. osiągnięć przemysłu cementowego w tym obszarze.

RAPORT IJ: Przemysł cementowy w gospodarce odpadami 

Debata ekspercka dotycząca prezentacji raportu: