Analiza

Transport 4.0. Rozwój elektromobilności i wodoromobilności na świecie i w Polsce

31 marca 2022, 13:10 /
Transport 4.0. Rozwój elektromobilności i wodoromobilności na świecie i w Polsce

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowy raportem Agencji Rozwju Przemysłu - Transport 4.0. Rozwój elektromobilności i wodoromobilności na świecie i w Polsce, który został wykonany m.in. przez zespół Instytutu Jagiellońskiego.

Część I raportu składa się z trzech rozdziałów i aneksu. W rozdziale 1 zaprezentowane zostały główne dokumenty strategiczne i ramy prawne elektromobilności i wodoromobilności – zarówno w UE, jak i w Polsce (strategie, dyrektywy, ustawy, rozporządzenia itp.). W rozdziale 2 przedstawiony został rynek elektromobilności i wodoromobilności na świecie oraz w Polsce – w ujęciu geograficznym (państwa i regiony), w podziale na segmenty pojazdów (osobowe, autobusy i inne), rodzaje układu napędowego (pojazdy elektryczne, hybrydowe czy wodorowe), rodzaj infrastruktury itp. Przedstawione zostały zarówno aktualne dane (z lat 2020 i 2021), a także średnio- i długookresowe prognozy (sięgające roku 2025, 2030 czy 2040). W rozdziale 3 omówione zostały praktyczne doświadczenia wybranych państw w zakresie elektromobilności i wodoromobilności (Niemcy, Francja, Hiszpania, Czechy, Wielka Brytania, Norwegia). W aneksie przedstawiano polskie projekty samochodów elektrycznych i wodorowych, które miały swoje premiery w 2020 i 2021 roku (Izera, Vosco EV2 i EVAN).

Część II raportu składa się z trzech rozdziałów i aneksu. W rozdziale 1 omówiono zagadnienia dotyczące infrastruktury dla elektromobilności (stacje ładowania, złącza i gniazda, wymagania techniczne itp.) oraz wodoromobilności (tankowanie, przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru). W rozdziale 2 przedstawiono możliwości finansowania projektów w obszarach elektromobilności i wodoromobilności w UE (unijne programy i fundusze, unijny mechanizm IPCEI), a także w Polsce (NFOŚiGW, NCBiR, ARP Leasing). W rozdziale 3 omówione zostało bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie ARP S.A. w zakresie elektromobilności i wodoromobilności, w tym: produkcja autobusów elektrycznych (ARP e-Vehicles), produkcja baterii litowo-jonowych i ich podzespołów (Euro-Parki ARP w Kobierzycach i Stalowej Woli), a także tworzenie dolin i klastrów wodorowych (ARP S.A. i spółki z Grupy ARP). W aneksie zaprezentowano specyfikację techniczną autobusów elektrycznych PILEA produkowanych przez spółkę ARP e-Vehicles (wariant miejski, podmiejski i szkolny).

=> Przeczytaj I część opracowania

=> Przeczytaj II część opracowania